Audio: Amigos de Obama

by Josh Kimball

Reggaeton for Barack Obama.

Fun poli-musical mashes this time around. [mefi]